Trisnippa

På Trisnippa holder de eldste og nesteldste barna til. Her legges det til rette for lek og læring både for førskolebarna, Skolespira, og de barna som har 2 år igjen i barnehagen, Dinosaurgruppa.

Mål på Trisnippa for begge gruppene:

  • Barna får bedre selvtillit, selvbilde og blir mer selvstendig.
  • Barna blir forbredt på skolestart.

Førskolebarna i Espira Myraskogen har en egen gruppe «Skolespira» med daglig aktiviteter igjennom hele barnehageåret (august til juli). Dinosaurgruppen har også daglig, alderstilpasset aktiviteter som realiserer Rammeplanens 7 fagområder. I begge gruppene legges det storvekt på sosial kompetanse, å kunne hjelpe hverandre, få venner og behandle dem med respekt, finne seg til rette i en gruppe og kunne «lekekodene» er viktige egenskaper for å fungere godt sosialt. I tillegg til sosial kompetanse arbeider vi med barnas selvkontroll, å regulere følelser, vente på tur, inngå kompromiss og bli enige. Selvhevdelse; kunne si sin mening, presentere seg selv. Samarbeid; dele, hjelpe, følge felles regler og ansvarlighet, holde avtaler og forpliktelser, vise respekt for eiendeler og arbeid.

Espira Myraskogen barnehagen legger vekt på at skolen er et sosialt samfunn der barna har en stor fordel med god sosial kompetanse. Dette er viktig både for barnas trivsel og for læringsarbeidet.

Samarbeid mellom barnehagen og skolen.

  • Forberedelser til skolestart begynner i Espira Myraskogen i august/september ett år før barna har skolestart.
  • Samtale med skolen for å innhente informasjon om hvordan skolestart var for barna dette året og planlegging og forberedelser for neste års førskolebarn.
  • Lærerne besøker barna i barnehagen.
  • Barnehagen har overgangsmøter sammen med skolen.
  • Kartleggingsskjemaer og overgangsskjemaer blir godkjent av foreldrene og overført til skolen.
  • Barna har 2 skoledager før sommerferie.
  • Foreldresamtaler i barnehagen og foreldremøte på skolen.
  • Overgangsmøter sammen med foreldre, barnehagen, skolen og andre samarbeids partner etter behov.

 

 

 

Personvern og cookies